Fri, Sep 29, 2023 8:00 pm - Fri, Sep 29, 2023 11:00 pm PDT